Vedtekter Solør Fotoklubb

1. Formål
Å skape et aktivt miljø for fotointeresserte
Å spre kunnskap om og øke interessen for foto som hobby

2. Medlemskap
Enhver, uansett bosted og alder, kan bli medlem av klubben mot å betale den fastsatte kontingent.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Skoleelever/studenter betaler halv kontingent.
De som melder seg inn etter 1. juli betaler halv kontingent det første året.
Frist for betaling av kontingent er 1. mars.

3. Styre
Klubben ledes av et styre som består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, 1. styremedlem og 2 varamedlemmer.
Valg av styre skjer på årsmøtet. Leder velges for ett år.
De øvrige styremedlemmene velges for to år, men slik at halvparten er på valg hvert år.
Varamedlemmene innkalles til styremøtene, og har stemmerett ved medlemmers frafall.

4. Styrets oppgaver
Styret har ansvar for klubbens drift, og at det skjer i samsvar med vedtektene.
Styret forbereder og innkaller til årsmøte.

5. Årsmøte
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Årsmøtet skal holdes innen 15. mars.
Møteinnkalling sendes 3 uker før møtet skal holdes.
På møtet behandles:
– Årsmelding
– Revidert regnskap
– Valg
– og fastsettelse av kontingent for kommende år

Vedtektsendringer skal skje på årsmøtet og med 2/3 flertall.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være hos leder 2 uker før møtet.
Det nye styret tiltrer umiddelbart etter årsmøtet.

6. Komiteer
Klubben skal ha en kalenderkomite som består av 5 medlemmer og en valgkomite på 2 medlemmer.
Komiteene skal samarbeide med styret, og holder det informert om sitt arbeid.
Styre skal også ta avgjørelser i økonomiske spørsmål fra komiteene.

Valg av komitemedlemmer skal skje på årsmøtet, og medlemmene skal velges for 2 år, men slik at tilnærmet halvparten er på valg hvert år. Kalenderkomiteen arbeider etter egne kriterier som er vedtatt av årsmøtet.

7. Medlemsmøtene
Medlemsmøtene skal fordeles på en rimelig måte mellom Solørkommunene.

8. Oppløsning
Etter årsmøtevedtak om oppløsning, skal det sittende styre med en måneds varsel innkalle til ekstraordinært årsmøte. Oppløsningsvedtak kan bare skje med 2/3 flertall.
Dette årsmøtet skal også bestemme hvordan klubbens verdier skal disponeres. Verdiene skal kun gå til ideelle formål. Vedtak om fordeling skal skje med minst 2/3 flertall.

Vedtektene er revidert av årsmøtet 2. mars 2009.